تبلیغات ویژه بی باکس - بی باکس

بالای صفحه اصلی

نمایش تبلیغات شما در بالای صفحه اصلی بی باکس
تومان ۹۸۰,۰۰۰
 • طراحی اختصاصی بنر تبلیغاتی شما
 • نمایش بنر به مدت ۶ ماه
 • اطلاع رسانی به مخاطبان شما از طریق پیامک
 • اطلاع رسانی به مخاطبان شما از طریق ایمیل

بالای آرشیو آگهی

نمایش تبلیغات شما در بالای آرشیو و دسته های آگهی
تومان ۸۴۹,۰۰۰
 • طراحی اخمتصاصی بنر تبلیغاتی شما
 • نمایش بنر به مدت ۶ ماه
 • اطلاع رسانی به مخاطبان شما از طریق پیامک
 • اطلاع رسانی به مخاطبان شما از طریق ایمیل

در آرشیو آگهی

نمایش تبلیغات شما بعد از جعبه جستجو در آرشیو و دسته آگهی
تومان ۷۹۸,۰۰۰
 • طراحی اختصاصی بنر تبلیغاتی شما
 • نمایش بنر به مدت ۶ ماه
 • اطلاع رسانی به مخاطبان شما از طریق پیامک
 • اطلاع رسانی به مخاطبان شما از طریق ایمیل

بالای آگهی ها

نمایش تبلیغات شما در بالای صفحه هر آگهی
تومان ۴۷۰,۰۰۰
 • طراحی اختصاصی بنر تبلیغاتی شما
 • نمایش بنر به مدت ۳ ماه
 • اطلاع رسانی به مخاطبان شما از طریق پیامک

پایین آگهی ها

نمایش تبلیغات شما در پایین صفحه هر آگهی
تومان ۳۹۰,۰۰۰
 • طراحی اختصاصی بنر تبلیغاتی شما
 • نمایش بنر به مدت ۳ ماه
 • اطلاع رسانی به مخاطبان شما از طریق پیامک

بالای صفحه مجله پزشکی

نمایش تبلیغات شما در بالای صفحه مجله پزشکی بی باکس
تومان ۶۸۰,۰۰۰
 • طراحی اختصاصی بنر تیلیغاتی شما
 • نمایش بنر به مدت ۶ ماه
 • اطلاع رسانی به مخاطبان شما از طریق پیامک