بی باکس به شما کمک می‌کند تا بتوانید تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی دست دوم یا تجهیزات نویی که جعبه آنها خراب شده است یا بدون جعبه هستند را به راحتی بخرید یا بفروشید.